I N H OU D

 1. Begin

 2. Van echt naar virtueel

 3. De virtuele wereld

 4. Objecten

 5. Licht

 6. Camera's

 7. Rendering en ray-tracing

 8. 3D-animaties in de praktijk

 9. Tips & Trucs en meer

 10. 3D met een 3D-bril

 Bijlagen

 Disclaimer en copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg kan de auteur geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze webuitgave.
(c) 2000 - 2015 Rogier Mostert